ati nese.jpg
br.jpg
533.jpg
at vl.jpg
les.jpg
brr.jpg
filmy - hudba - fotografie - na mobil - vtipy - rady - gif a glitters
 

Test 1


 1. Svářečské práce mohou vykonávat:

  1. Osoby, které jsou ve výcviku svařování pod přímým odborným dozorem instruktora svařování.

  2. Všechny osoby.

  3. Všechny osoby starší 18-ti let.

 2. Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:

  1. Fotografii svářeče.

  2. Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.

  3. Adresu trvalého bydliště svářeče.

 3. Netěsnosti spojů a příslušenství se zjišťují:

  1. Pěnotvorným prostředkem neobsahující mastnotu, např. mýdlovou vodou.

  2. Zápalkou.

  3. Sluchem.

 4. Svářeč před započetím práce:

  1. Zda je dostatečná intenzita osvětlení.

  2. Zkontroluje, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky.

  3. Zda je zamezeno přístupu nepovolaných osob.

 5. Je zakázáno na pracovní místo svářeče přivádět:

  1. Vzduch.

  2. Vzduch s vlhkostí pod 10 %.

  3. Kyslík.

 6. Práce se zvýšeným nebezpečím jsou mimo jiné:

  1. Všechny svářečské práce.

  2. Svářečské práce podle posouzení svářeče.

  3. Práce v uzavřených a těsných prostorách.

 7. Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:

  1. Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.

  2. Jen na ústní příkaz mistra.

  3. Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.

 8. Místo svařování musí být z hlediska nebezpečí požáru nebo výbuchu kontrolováno:

  1. Po skončení svařování 2 hodiny.

  2. Po skončení svařování se nemusí kontrolovat.

  3. Po skončení svařování nejméně 8 hodin.

 9. Nádoby u kterých se nedá spolehlivě zjistit zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:

  1. Se nesmí svařovat.

  2. Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.

  3. Se musí před svařováním označit červenou barvou.

 10. Těsnění lahví na kyslík musí být:

  1. Zhotoveno z kůže.

  2. Zhotoveno z fíbru.

  3. Znečištěno mastnotami.


 • Pokud se pracuje na pracovišti s více soupravami na plamenové svařování:

Při odběru acetylenu z lahve je svářeč povinen:

 1. Kontrolovat, zda se láhev neohřívá.

 2. Mít písemné povolení organizace.

 3. Vyžádat si dohled poučeného pracovníka.

Pokud se při práci nástavec hořáku přehřeje, je nutno:

 1. Nastavit okamžitě měkký plamen.

 2. Oznámit tuto věc vedoucímu organizace.

 3. Plamen okamžitě zhasnout a hořák ochladit v nádobě s vodou.

Směšovací poměr plynů O2 : C2 H2 je u neutrálního plamene:

 1. Větší než 2 : 1

 2. Menší než 2 : 1

 3. 1 až 1,1 : 1

Nelegované oceli jsou oceli tříd:

 1. 15, 18

 2. 10, 11, 12

 3. 13 až 16

Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?

 1. 0,89 %

 2. 2,14 %

 3. 1,70 %

Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?

 1. Vzrůstá.

 2. Klesá.

 3. Nemění se.

Při svařování vpřed postupuje svařovací tyčinky ve směru svařování:

 1. Vedle hořáku.

 2. Před hořákem.

 3. Za hořákem.

Mechanické vlastnosti svarového spoje při svařování vpřed oproti svařování vzad jsou:

 1. Lepší.

 2. Horší.

 3. Stejné.

Podle ČSN svařované materiály označené skupiny W 01 jsou:

 1. Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.

 2. Nástrojové oceli.

 3. Nerezavějící austenitické oceli.

 1. Musí být láhve pro jednotlivé soupravy vzdáleny od sebe nejméně 3 m.

 2. Musí být lahve pro jednotlivé soupravy vzdáleny od sebe nejméně 2 m.

 3. Musí být soustředěny na jednom místě.


 • Jaká je průměrná spotřeba acetylenu při použití nástavce 6 až 9?

Acetylenové hadice mají barvu:

 1. Bílou

 2. Červenou

 3. Kaštanovou

Minimální délka hadic je:

 1. 5 m

 2. 3 m

 3. 8 m

Funkce redukčního ventilu:

 1. Vyrovnává tlak v láhvi na stejnou hodnotu jako je tlak pracovní.

 2. Redukuje nastavený pracovní tlak.

 3. Snižuje vysoký vstupní tlak plynu na pracovní a udržuje ho na stálé hodnotě.

V kterém místě kyslíko-acetylenového plamene je nejvyšší teplota?

 1. Na okraji oxidační oblasti plamene.

 2. Asi 2 až 4 mm od špičky světelného kužele.

 3. Asi 10 až 15 mm od špičky světelného kužele.

Acetylen je:

 1. Kapalina obsahující acetylen.

 2. Je plynný hořlavý uhlovodík charakteristického zápachu.

 3. Pórovitá hmota obsahující acetylid.

Koutový svar v poloze PA má pojmenování podle ČSN EN ISO 6947:

 1. Poloha do úžlabí.

 2. Poloha vodorovná.

 3. Poloha vodorovná shora.

Poloha svislá nahoru se označuje symbolem podle ČSN EN ISO 6947:

 1. PF

 2. PG

 3. PD

Co je příčinou vzniku studených spojů?

 1. Malá postupová rychlost svařování.

 2. Nedostatečné natavení svarových ploch.

 3. Malý průměr přídavného materiálu.

Co udává označení svařovacího tyčinky G - 38:

 1. Tvrdost svarového kovu HB.

 2. Mez kluzu svarového kovu 380 MPa.

 3. Jednu desetinu minimální pevnosti v tahu 380 MPa svarového kovu.

 1. 500 litrů

 2. 1000 litrů

 3. 750 litrů


Počasí na Vysočině
Na stránkách se stále pracuje, odkazy na filmy a hudbu jsou z různých serverů.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one