ati nese.jpg
br.jpg
533.jpg
at vl.jpg
les.jpg
brr.jpg
filmy - hudba - fotografie - na mobil - vtipy - rady - gif a glitters
 

TEST 141/1


1) Jaké osoby mohou vykonávat svářečské práce?


A) Osoby, které jsou ve výcviku svařování pod přímým odborným dozorem

svářečského instruktora.

B) Vyučení pracovníci s platnými výučními listy.

C) Pracovníci poučení.


2) Co nesmí mít svářeč při práci v mokrých, vlhkých nebo horkých

podmínkách?


A) Mobilní telefon.

B) Kovové předměty dotýkající se lidského těla.

C) Čiré brýle.


3) Jak musí být provedeno připojení svařovacích vodičů ke svařovacímu

zdroji?

A) Tak, aby se zabránilo náhodnému dotyku s výstupními svorkami.

B) Tak, aby se zabránila manipulace nepovolanou osobou.

C) Tak, aby se nevytvářely tzv.bludné proudy.4) Co musí být provedeno při práci ve výškách před svařováním se

zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem?


A) Bezpečnostní opatření zabraňující pádu svařovacího zdroje.

B) Bezpečnostní opatření zabraňující pádu svářeče.

C) Bezpečnostní opatření zabraňující pádu nářadí.5) Jaké je barevné označení v horní zaoblené části láhve pro dusík?

A) Šedá s písmenem N.

B) Zelená s písmenem N.

C) Černá s písmenem N.


6) Kdy se mohou zahájit práce se zvýšeným nebezpečím?


A) Nejpozději do 3 hodin od vydání písemného příkazu.

B) Po provedení doplňujících bezpečnostních opatření, které jsou stanoveny

v písemném příkazu.

C) Ihned po vydání písemného příkazu.


7) Jaké podmínky jsou porušeny je-li některá část svařovacího zařízení

poškozena?


A) Podmínky pro převážení zdroje.

B) Podmínky pro zapnutí svařovacího zařízení.

C) Podmínky pro zahájení svařování.


8) Jaké potvrzení musí mít stálé svářečské pracoviště?

A) Zvláštní povolení.

B) Přechodné povolení.

C) Projektovou dokumentaci.


9) Je dovolené jmenovité napětí naprázdno u obloukových zdrojů

střídavého proudu, které je maximálně 80V?


A) Ne.

B) Musí být vyšší.

C) Ano.

 

10) Jak se nazývá svařovací nástroj obloukových svařovacích zdrojů pro

metodu TIG?


A) Svařovací hořák.

B) Svařovací pistole.

C) Svařovací držák.

 

11) Může svářeč provádět svářečské práce s propadlým potvrzením o

doškolení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů?

A) Ano, s písemným souhlasem svářecího inženýra.

B) Ne.

C) Ano, může.


12) Co se musí zajistit při svařování, kde vznikají škodlivé plyny a páry?

A) Zajistit odsávání zplodin tak, aby jejich koncentrace nepřekročila přípustné

množství.

B) Zajistit svářeči atmosférický oblek.

C) Zajistit svářeči protiprašný respirátor.


13) Kolik volné podlahové plochy musí nejméně připadnout na plazmové

zařízení nad příkon 3 kVA?


A) 6 m2

B) 8 m2

C) 10 m2


14) Jaká je nejkratší doba požárního dohledu po ukončení svářečských

pracích se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu?


A) 6 hodin.

B) 7 hodin.

C) 8 hodin.


15) Jak se musí chránit hadice?

A) Před posunováním po zemi.

B) Před mechanickým poškozením a mastnotami.

C) Před smotáním kolem držáků lahví.


16) Co musí svářeč zkontrolovat před zasunutím vidlice přívodu

elektrického proudu?


A) Nejiskří-li komutátor.

B) Je-li zapnuta proudová ochrana.

C) Není-li spojen proudový okruh mezi svařovacími vodiči.


17) Jaké je prostředí, obsahuje-li vzduch více než 15g vody na 1m3 nebo

kde je relativní vlhkost vzduchu trvale vyšší než 80%?


A) Prostředí normální.

B) Prostředí mokré.

C) Prostředí vlhké.


18) Co se musí nacházet mimo prostor při práci v uzavřených a těsných

prostorech?


A) Svařovací zařízení.

B) Svařovací kabely.

C) Kovové pomůcky

 

19) Musí být zabezpečeno vypnutí svařovacích zdrojů pro případ havárie

jedním centrálním vypínačem?

A) Ano.

B) Ne.

C) Může, není to podmínkou.


20) Jaká je správná frekvence umělého dýchání z plic do plic?

A) 10 až 12 krát za hodinu.

B) 6 až 10 krát za minutu.

C)10 až 12 krát za minutu.

 

21) Musí se nové hadice před použitím propláchnout horkou vodou a

profouknout vzduchem?

A) Ne.

B) Ano.

C) Ano, jen když byly skladovány déle jak půl roku.


22)Na jaké předměty se používá materiál, který snižuje odraz záření?

A) Na svařovací zdroje.

B) Na stěny svářečského pracoviště.

C) Na svářecí stůl.


23) Jak provádí svářeč kontrolu svaru a jeho čištění bezprostředně po jeho svaření?

A) Svár se musí nechat zcela vychladnout, pak svářeč použije ochranné brýle

amůže svár očistit.

B) Svářeč za použití ochranných brýlí může svár očistit ihned po svaření

C) Svár se musí nechat vychladnout po dobu 1 hod., potom svářeč může svár

očistit s použitím ochranných brýlí.


24) Kolik volné podlahové plochy musí nejméně připadnout na plazmové

zařízení do příkonu 3 kVA?

A) 4 m2

B) 6 m2

C)8 m2

 

25) Kam musí svářeč pokládat hořák v prostorách mokrých, vlhkých

nebo horkých?

A) Na stojan nebo izolační podložku.

B) Na svařovací zdroj.

C) Asi 300 mm od místa svařování.


26) Mohou se používat stejné hadice pro jakýkoliv plyn?

A) Jen v nevyhnutelném případě.

B) Mohou.

C)Nesmí.

 

27)Co musí svářeč zkontrolovat před zasunutím vidlice přívodu

elektrického proudu?

 

A) Zda je přepínač v poloze „0" nebo vypnuto.

B) Není-li sekundární okruh spojen s kostrou soustrojí.

C)Je-li smysl otáčení soustrojí v souladu s označením na krytu.

 

28) Co je to prostředí vlhké?

A) Je prostředí, ve kterém vzduch obsahuje více než 20g vody na 1m3 nebo

kde je relativní vlhkost vzduchu trvale vyšší než 90%.

B) Je prostředí, ve kterém vzduch obsahuje více než 10g vody na 1m3 nebo

kde je relativní vlhkost vzduchu trvale vyšší než 70%.

C) Je prostředí, ve kterém vzduch obsahuje více než 15g vody na 1m3 nebo

kde je relativní vlhkost vzduchu trvale vyšší než 80%.


29) Čí podpis není na písemném příkazu se zvýšeným nebezpečím?

A) Zplnomocněného pracovníka.

B) Bezpečnostního technika.

C)Svářecího technologa

 

30) Může svářeč překračovat dovolené zatížení svařovacích vodičů?

A) Ano.

B) Ne.

C) Ano, jen o 20%.

 

TEST 141/2

1) Jaké svářečské oprávnění musí mít svářeč, aby mohl vykonávat 
svářečské práce? 

A) Příslušnou zkoušku řady ČSN 328562. 
B) Příslušnou zkoušku řady ČSN EN 187. 
C) Příslušnou zkoušku řady ČSN EN 287,ČSN EN ISO9606,ČSN EN 1418,
ČSN 05 0705 

2) Kdo určuje pracovníky, kteří budou prokazatelně seznámeni 
s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem? 

A) Ředitel podniku.
B) Vedoucí provozu.
C) Zplnomocněný pracovník.


3) Kdo je zplnomocněný pracovník?

A) Svářečský inženýr nebo technolog. 
B) Pracovník určený zaměstnavatelem. 
C) Pomocník svářeče. 

4) Kam musí svářeč pokládat hořák v prostorách mokrých, vlhkých nebo 
horkých? 

A) Na stojan nebo izolační podložku.
B) Na svařovací zdroj.
C) Asi 300mm od místa svařovaní.


5) Kolik volné podlahové plochy připadá na jedno svářečské pracoviště?

A) 2 m2 
B) 3 m2 
C) 2,5 m2 

6) Jaké je minimální požární ochranné pásmo při svařování do výšky 
2 m? 

A) 12 m.
B) 10 m.
C) 15 m.


7) Na co se umísťují spojky elektrických vodičů?


A) Na izolační podložku.
B) Na nehořlavou podložku.
C) Na nehořlavou a izolační podložku.


8) Čím musí elektrikář vybavit svařovací zdroj v mokrých,vlhkých nebo 
horkých podmínkách? 

A) Odporem.
B) Proudovým chráničem.
C) Proudovou tlumivkou.


9) Jaký musí být průřez ochranného vodiče, který spojuje svařovaný 
předmět s potenciálem země? 

A) Musí být minimálně stejný, jako je průřez svařovacího vodiče.
B) Musí být menší, než je průřez svařovacího vodiče.
C) Jeho průřez musí být 8 mm2


10) Kdo určuje bezpečnostní opatření proti pádu ze svařované 
konstrukce ve výškách? 

A) Svářeč.
B) Technolog svařování.
C) Osoba pověřená vedením pracovní skupiny.

11) Co se musí dotáhnout při otevření lahvového ventilu, když uniká plyn 
kolem vřetene? 

A) Ventil.
B) Matka ucpávky.
C) Nesmí se dotahovat ventil ani matice.


12) Jaký je správný postup poskytování první pomoci při úrazu 
elektrickým proudem je-li postižený v bezvědomí a dýchá? 

A) Postiženého položíme do stabilizované polohy na boku, přivoláme 
odbornou pomoc, kontrolujeme tep a dýchání, setrváme u postiženého. 

B) Postiženého uložíme do stabilizované polohy na boku, přivoláme 
odbornou pomoc a zahájíme umělé dýchání z plic do plic. 

C) Postiženého položíme na záda, přivoláme odbornou pomoc a zahájíme 
přímou masáž srdce do příjezdu zdravotníků 

13) Jaké je barevné označení v horní zaoblené části láhve pro argon?
A) Tmavě zelená s písmenem N. 
B) Jasně zelená s písmenem N. 
C) Hnědá s písmenem N. 

14) Jak se nazývá součást umožňující spojení jednoho pólu svařovacího 
obvodu prostřednictvím svařovacího vodiče se svařovaným 
materiálem? 

A) Kostra.
B) Svařovací sponka.
C) Svařovací svorka.


15) Co je to prostor s nebezpečím požáru?

A) Je to prostor, ve kterém se nacházejí jen tuhé hořlavé látky.
B) Je to prostor, ve kterém se vyskytují tuhé, kapalné a plynné hořlavé látky.
C) Je to prostor, ve kterém se nacházejí výbušné látky.

16) Jak se správně postupuje po vyprázdnění láhve?

A) Zbytek plynu se vypustí a láhev se vrátí do skladu prázdných láhví. 

B) Lahvový ventil se uzavře, našroubuje se ochranný klobouček a láhev se 
vrátí do skladu. 

C) Láhev se musí co nejdříve znovu naplnit. 

17) Co je to nejvyšší přípustná koncentrace škodlivin?

A) Je to koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší vztahované 
na 10hodinový a delší pracovní čas zapředpokladu,že nepoškozuje 
zdravotní stav osob. 

B) Je to koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší vztahované 
na 8-hodinový a kratší pracovní čas zapředpokladu,že nepoškozuje 
zdravotní stav osob. 

C) Je to koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší vztahované 
na 8-hodinový a kratší pracovní čas zapředpokladu,že poškozuje zdravotní 
stav osob. 

18) Kdo musí mít zkoušku řady ČSN EN 287-1, ČSN EN 1418, nebo 
norem řady ČSN EN ISO 9606-? 

A) Bezpečnostní technik.
B) Svářeč.
C) Osoba poučená.

19) Kdy pracuje svářeč v prostředí nebezpečném?

A) Velmi často.
B) Nikdy.
C) Občas.

20) Který ochranný pracovní prostředek při svařování nepatří mezi 
ochranné prostředky doplňkové? 

A) Ochranný tvarový štít z drátěné tkaniny.
B) Dýchací přístroj.
C) Kožená pracovní obuv.

21) Může být nahrazen písemný příkaz pro vykonání prací se zvýšeným 
nebezpečím technologickým postupem? 

A) Ano.
B) Ano, jen pro opakovanou činnost.
C) Ne.


22) Kolika svářečům připadá 15 m3 volného nezastavěného prostoru? 

A) Dvěma.
B) Třem.
C) Jednomu.

23) Může se držák elektrod chladit ponořením do vody?
A) Ano.
B) Ano, jen když se hořák neponoří více jak 5 cm.
C) Ne.
24) Co se nastavuje ve svářecích kuklách přirůzných způsobech 
svařování a různé intenzitě svařovacího proudu? 

A) Tmavost filtru. 
B) Doba zatemnění. 
C) Doba roztemnění. 

25) Jaké je dovolené napětí stejnosměrného proudu použitého 
pomocného osvětlení v prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem? 

A) 220V.
B) 24V.
C) 113V.

26) Co se musí chránit před mechanickým poškozením a mastnotami?

A) Hadice.
B) Stůl svářečského pracoviště.
C) Polohovadlo.

27) Jaký plyn se nachází v lahvi s označením černá s písmenem N v horní 
zaoblené části? 

A) Dusík.
B) Hélium.
C) Argon.

28) Jaké znění má norma ČSN 050600?
A) Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů, projektování a příprava 
pracovišť. 
B) Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz. 
C) Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů. 

29) Považuje se prostor, kde se přechodně svařuje, za svářečské 
pracoviště? 
A) Ne.
B) Ano.
C) Ano, jen když se minimálně svařuje polovinu pracovní doby.

30) Co nesmí svářeč provádět se svařovacími vodiči při svařování?

A) Zvyšovat úbytek proudu více jak 5A. 
B) Zvyšovat úbytek napětí více jak 10V. 
C) Ovinout si je kolem těla. Počasí na Vysočině
Na stránkách se stále pracuje, odkazy na filmy a hudbu jsou z různých serverů.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one