ati nese.jpg
br.jpg
533.jpg
at vl.jpg
les.jpg
brr.jpg
filmy - hudba - fotografie - na mobil - vtipy - rady - gif a glitters
 


 • Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?

  1. 2,14 %

  2. 0,89 %

  3. 1,70 %

 • Ocel 11 483 má přibližnou pevnost v tahu:

  1. 48 MPa

  2. 480 MPa

  3. 480 kPa

 • Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?

  1. Vzrůstá.

  2. Klesá.

  3. Nemění se.

 • V jakých jednotkách měříme elektrický proud?

  1. Volt ( V )

  2. Ampér ( A )

  3. Watt ( W )

 • Jaké je nejvyšší povolené napětí naprázdno u stejnosměrných obloukových svářeček?

  1. 80 V

  2. 24 V

  3. 113 V

 • Pracovní napětí je proti napětí naprázdno?

  1. Vždy vyšší.

  2. Přibližně stejné.

  3. Vždy nižší.

 • Jaký obal má elektroda označená E-R 321?

  1. Rutilový.

  2. Bazický.

  3. Kyselý.

 • Kterým z uvedených způsobů snížíme deformace svarových spojů?

  1. Použitím speciálního přídavného materiálu.

  2. Elektromagnetickým vlněním s vysokým kmitočtem.

  3. Upnutím svařovaných dílů do přípravku.

 • Co je příčinou vzniku studených spojů?

  1. Malá postupová rychlost svařování.

  2. Nedostatečné natavení svarových ploch.

  3. Malý průměr přídavného materiálu.

 • Které vady jsou ve svarových spojích nepřípustné?

  1. Póry a bubliny.

  2. Trhliny a studené spoje.

  3. Nadměrné převýšení krycí housenky


 


 • Jaký svařovací proud nastavíme pro elektrodu o průměru 5 mm s bazickým obalem?

  1. 190 - 240 A

  2. 240 - 260 A

  3. 160 - 190 A

 • Tupý „V" svar v poleze vodorovné shora má označení?

  1. PA

  2. PC

  3. PD

 • Co je to svařitelnost?

  1. Spojování kovů spojem, který vzniká natavením pomocí oblouku nebo plamene.

  2. Mechanická vlastnost kovu vyjadřující jeho vhodnost pro svařování.

  3. Komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu pro svařování.

 • Co je nutno provést při svařování za teploty pod 0˚C?

  1. Svarový spoj pečlivě zajistit izolační zábalem.

  2. Nelegované oceli se mohou svařovat bez zvláštních opatření do teploty -15˚C.

  3. Místo svařování předehřát a po svaření zajistit pomalé ochlazování ( izolačním zábalem ).

 • Lékařské prohlídka se provádějí nejméně jedenkrát za:

  1. 10 let

  2. 5 let

  3. 15 let

 • Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:

  1. Fotografii svářeče.

  2. Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.

  3. Adresu trvalého bydliště svářeče.

 • Práce se zvýšením nebezpečím jsou mimo jiné:

  1. Práce v uzavřeních a těsných prostorách.

  2. Všechny svářečské práce.

  3. Svářečské práce podle posouzení svářeče.

 • Na pracovní místo svářeče je zakázáno přivádět?

  1. Vzduch.

  2. Kyslík.

  3. Vzduch s vlhkostí pod 10%.

 • Co je svarek?

  1. Malý kousek svaru.

  2. Výrobek zhotovený při svařování.

  3. Svarový kov vyplňující objem svaru.

 • Ocel je?

  1. Materiál, jehož základním prvkem je železo a obsah uhlíku je maximálně 2 %.

  2. Slitina železa, uhlíku ( více než 5 % ) a dalších prvků.

  3. Slitina železa, mědi a zinku.


 • Podle ČSN svařované materiály skupiny W 01 jsou:
  • Nerezavějící austenitické oceli.

  • Rezavějící austenitické oceli.

  • Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.

 • Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:

  1. Jen na ústní příkaz mistra.

  2. Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.

  3. Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.

 • Nádoby, u kterých se nedá spolehlivě zjistit, zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:

  1. Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.

  2. Nesmějí se svařovat.

  3. Musí se před svařováním označit červenou barvou.

 • Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:

  1. 3 m2 volné podlahové plochy.

  2. 4 m2 volné podlahové plochy.

  3. 2 m2 volné podlahové plochy.

 • Svařovací vodiče se kontrolují:

  1. Každých čtrnáct dní.

  2. Denně před započetím práce.

  3. Jednou týdně.

 • V prostředí nebezpečném se používá střídavé napětí do:

  1. 220 V

  2. 24 V

  3. 50 V

 • Držáky elektrod nesmí být:

  1. Používány na svařování.

  2. Chlazeny vzduchem.

  3. Chlazeny ponořením do vody.

 

 • Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:

  1. 15 m3 volného nezastavěného prostoru.

  2. 10 m3 volného nezastavěného prostoru.

  3. 20 m3 volného nezastavěného prostoru.

 • Co je elektrický oblouk?

  1. Pohyb protonů přes polarizované prostředí.

  2. Průchod elektrického proudu přes ionizované plynné prostředí.

  3. Pulzující pohyb neutronů nevodivým prostředím.

 • Jak se matematicky vyjadřuje Ohmův zákon?

  1. U = I . Z

  2. U = R / P

  3. U = I . R

Počasí na Vysočině
Na stránkách se stále pracuje, odkazy na filmy a hudbu jsou z různých serverů.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one